Nord Vest Camioane SRL

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú o informáciách, ktoré od vás zhromažďujeme pri používaní našich stránok. Spoločnosť Nord Vest Camioane SRL pri zhromažďovaní informácií vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, a preto vám poskytujeme informácie o nás, o účele a spôsobe použitia vašich údajov a o právach, ktoré máte na vaše osobné údaje.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: office@nordvestcamioane.eu

Definície
a. údaje s osobným charakterom – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden alebo viac faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

b. spracovanie údajov s osobným charakterom – každá operácia alebo súbor operácií vykonaných s osobnými údajmi automatickými alebo neautomatickými prostriedkami, ako napríklad zhromažďovanie, registrácia, organizácia, uchovávanie, prispôsobenie alebo úprava, výpis, konzultácia, použitie, sprístupnenie tretím stranám prenosom, šírením alebo iným spôsobom, spojením alebo kombinovaním, blokovaním, vymazaním alebo zničením;

c. ukladanie – uchovávanie na akejkoľvek podpore zhromažďovania osobných údajov;

d.systém evidencie údajov s osobným charakterom- akákoľvek organizovaná štruktúra osobných údajov, prístupná podľa určitých kritérií, bez ohľadu na to, či je táto štruktúra organizovaná centrálne alebo decentralizovane alebo či je distribuovaná podľa funkčných alebo geografických kritérií;

e. prevádzkovateľ – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, súkromného alebo verejného práva vrátane verejných orgánov, inštitúcií a ich územných štruktúr, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov;

f. tretia strana – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, súkromného alebo verejného práva vrátane verejných orgánov, ich inštitúcií a územných štruktúr, s výnimkou dotknutej osoby, prevádzkovateľ alebo oprávnená osoba alebo osoby, ktoré sú pod priamym dohľadom prevádzkovateľa alebo splnomocnenej osoby, sú oprávnení spracovávať údaje;

g. príjemca – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, súkromného alebo verejného práva vrátane verejných orgánov, inštitúcií a ich územných štruktúr, ktorým sa údaje sprístupňujú, bez ohľadu na to, či idea alebo nie o tretiu stranu; verejné orgány, ktorým sa oznamujú údaje v rámci osobitnej vyšetrovacej právomoci, sa nebudú považovať za príjemcov;

h. anonymné údaje – údaje, ktoré v dôsledku pôvodu alebo špecifického spôsobu spracovania nemožno prepojiť s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou;

i. údaje tipu „business contact“ – údaje, ktoré obsahujú meno, funkciu, adresu business, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zamestnanca organizácie, v tejto funkcií. Udaje tipu „business contact“ nepatria do kategórie údajov s osobným charakterom;

j. štatistické údaje – údaje, ktoré boli získané v dôsledku spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, ale ktoré nemožno použiť na identifikáciu osoby a používajú sa výlučne na štatistické a / alebo informačné, propagačné účely.

1. Kto sme my?

Webová stránka www.nordvestcamioane.eu je prezentačná stránka a je riadená a kontrolovaná spoločnosťou NORD VEST CAMIOANE SRL, so sídlom v Borș, Șoseaua Borșului č.118, okres Bihor, zaregistrovaná v ORC Bihor pod číslom J05/374/2015 s daňovým identifikačným kódom RO34206383.

Naše kontaktné údaje sú:

Tel: 0259.410.711

Fax: 0259,410,711

E-mail: office@nordvestcamioane.eu

2. Ako používame vaše informácie?

2.1. Keď používate našu stránku
Keď používate našu stránku na vyhľadávanie našich výrobkov a služieb a na prezeranie informácií, ktoré poskytujeme, používame množstvo cookies (cookies first party) a tretie strany (cookies third party) pre fungovanie stránky, pre zhromažďovanie užitočných informácií o návštevníkoch a aby sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s používaním našich stránok.

Druhy cookies
Dočasné cookies – sú dočasne uložené v priečinku cookies webového prehliadača, takže ich môžu ukladať, až kým užívateľ neopustí príslušnú webovú stránku alebo nezatvorí okno prehliadača (napr. pri prihlásení/odhlásení z účtu webmail alebo sociálne siete).

Dlhodobé súbory cookie – tieto sú uložené na hard-drive počítača alebo zariadenia (vo všeobecnosti závisia od predvolenej životnosti súboru cookie). Dlhodobé súbory cookie zahŕňajú aj tie, ktoré sú umiestnené na iných webových stránkach ako na tých, ktoré používateľ práve navštevuje – známe ako „third party cookies“ (cookie vložené treťou stranou) – ktoré je možné používať anonymne pre zapamätanie si záujmov používateľa tak, aby sa používateľom zobrazovala čo najrelevantnejšia reklama.

Pre viac informácií o používaní súborov cookie, ich účele a trvaní uchovávania nájdete v našich pravidlách týkajúcich sa súborov cookie.

2.2. Keď odošlete žiadosť prostredníctvom našej stránky
Ak ste návštevníkom našej stránky, zhromaždené údaje sa používajú výlučne na technickú alebo štatistickú údržbu alebo na optimalizáciu platformy. Ukladanie IP adresy je dočasné, trvá len počas vstupu na našu stránku; osobné informácie týkajúce sa vypršania prístupu alebo iného použitia sa odstránia po odpojení zo stránky. Následné použitie údajov a najmä IP adresy v rámci štatistickej analýzy sa vykonáva anonymne, pričom sa IP adresy skracuje. Ak existuje podozrenie týkajúce sa nezákonného použitia alebo technických rizík pre bezpečnosť stránky, spoločnosť Nord Vest Camioane srl si vyhradzuje právo vyhodnotiť existujúce údaje na účely obrany.

Tieto informácie používame ako odpoveď na vašu žiadosť vrátane poskytovania informácií o našich produktoch. Po podaní žiadosti vám môžeme poslať e-mail niekoľkokrát, aby sme sa ubezpečili, že sme odpovedali na vašu otázku a zlepšili skúsenosť naších použivateľov.

Ak od nás požadujete informácie na kontaktnej stránke, vaša žiadosť sa uloží a spracuje pre možnú spoluprácu, pre prenos služieb / ponúk na spoluprácu, pre uzavretie alebo vykonanie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Nord Vest Camioane srl. Odmietnutie poskytnúť údaje môže mať za následok nemožnosť prenosu správy k nám a implicitne nemožnosť vykonávať možné zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Nord Vest Camioane srl a vami.

Spracovanie vašich údajov na vyššie uvedený účel vychádza z vášho súhlasu, ak sa rozhodnete ich poskytúť na kontaktnej stránke.

Informácie, ktoré nám poskytnete, nevyužívame na automatické rozhodovanie, ktoré by vás mohlo ovplyvniť.

E-maily uchovávame od žiadostí po dobu jedného roka a potom sú vymazané.

V prípade, že ste klientom, budeme spracovávať vaše údaje po celú dobu trvania zmluvných vzťahov a následne podľa finančno – účtovníckych povinností je doba uchovávania dokumentov stanovená zákonom 10 rokov.

3. Účel použitia zozbieraných údajov

Spoločnosť Nord Vest Camioane spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • Za účelom uzatvorenia alebo vykonávania zmluvy medzi vami a nami;
 • Registrácia účtu;
 • Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a žiadosti;
 • Na marketingové účely, ale iba ak máme Váš predchádzajúci súhlas;
 • Poskytovať a zlepšovať služby a produkty, ktoré ponúkame;
 • Pre diagnostikovanie alebo napravenie technických problémov;
 • Pre poskytnutie vám personalizovanú reklamu a obsah;
 • Aby sme sa mohli chrániť pred kybernetickými útokmi;
 • Na vytváranie a / alebo vedenie účtov;
 • Na dodržiavanie právnych predpisov;
 • Na založenie alebo uplatnenie práva na súde.

V rôznych častiach stránok sú odkazy, prostredníctvom ktorých nám môžete poslať e-mail. Vaša e-mailová adresa sa používa na to aby sme vám odoslali odpoved a vaša správa sa uchováva pre ďalšie použitie v prípade že sa nás rozhodnete znova kontaktovať.

Vaša e-mailová adresa a poskytnuté meno patria do kategórie údajov tip „business contact“ a spoločnosť Nord Vest Camioane SRL ich bude môcť používať, vrátane ich poskytnutia tretím stranám, s vašim súhlasom.

Spoločnosť Nord Vest Camioane SRL môže sprístupniť údaje s osobným charakterom tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, ak sú tieto kroky potrebné na: a) súlad so zákonom; b) ochrana vlastníckych práv spoločnosti Nord Vest Camioane SRL a jej webových stránok, podnikanie prostredníctvom webovej stránky (napr. poskytovatelia služieb IT) alebo c) konanie v núdzových situáciách na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov, používatelia produktov alebo služieb alebo verejných osôb.

Ak budeme požiadaní o poskytnutie údajov s osobným charakterom alebo ak nám to je umožnené, budú zverejnené iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu žiadosti.

Osobné údaje nepredávame, nevymieňame ani neprenajímame tretím stranám.

Spoločnosť Nord Vest Camioane SRL môže tiež používať štatistické údaje alebo anonymné údaje, ktoré sú výsledkom spracovania ako prevádzkovateľ, na tieto účely:

 • vykonávanie analýz/správ;
 • tvorba informácií;
 • vydávanie, propagácia, ponúkanie výrobkov/služieb ponúkané spoločnosťou Nord Vest Camioane.

4. Trvanie uchovávania zozbieraných údajov je:
a) Potrebný na celú dobu trvania zmluvných vzťahov, ako aj na potvrdenie splnenia našich povinností a prešetrenie sťažností alebo obhajoby proti nárokom, ktoré môžu byť namierené proti nám – nie neskôr ako 10 rokov od dátumu, keď ste nám poskytli svoje údaje,

b) Ak odošlete žiadosť o odstránenie účtu v obchode, môžeme vaše údaje spracovať v lehote potrebnej na potvrdenie splnenia našich úloh a prešetrenie sťažností alebo obhajoby proti nárokom, ktoré môžu byť vznesené proti nám – nie viac ako 10 rokov v deň, keď ste nám poskytli svoje údaje.

Ihneď po uplynutí príslušného obdobia uchovávania budú tieto údaje:

 • odstránené alebo zničené;
 • alebo anonymizované;
 • alebo prevedené do archívu (pokiaľ to nie je zakázané platnými zákonmi alebo predpismi na uchovávanie záznamov).

Osobné údaje zhromaždené a použité na vytvorenie vášho účtu budú okamžite odstránené, ak svoj účet zatvoríte.

5. Bezpečnosť zozbieraných údajov
Spoločnosť Nord Vest Camioane SRL používa bezpečnostné metódy a technológie spolu so zásadamy uplatňovanými na zamestnancov a pracovnými postupmi vrátane kontroly a auditu na ochranu osobných údajov zhromaždených podľa platných právnych ustanovení.

Servery, na ktorých sú hostené webové stránky, sú chránené pred obmedzeným fyzickým a vzdialeným prístupom a sú inštalované v technicky a bezpečnostne vhodných priestoroch. Vynakladáme všetko primerané, komerčne odôvodnené úsilie na ochranu vašich zhromaždených osobných údajov, analyzujeme nové technológie v teréne a potom ich v prípade potreby použijeme na aktualizáciu našich bezpečnostných systémov. Hardvérová a softvérová infraštruktúra použitá pri riešení spoločnosti Nord Vest Camioane SRL sa pravidelne prehodnocuje z hľadiska bezpečnosti.

6. Komu zverejňujeme vaše údaje?
Bez vášho súhlasu neposkytneme vaše informácie tretím stranám na použitie na ich vlastné marketingové alebo obchodné účely. Vaše informácie však môžeme sprístupniť nasledujúcim subjektom:

 • Poskytovatelia služieb (pozri webhosting). Vaše informácie môžeme sprístupniť iným spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby a vystupujú ako splnomocnené osoby, ako napríklad spoločnosti, ktoré nám pomáhajú s hosťovaním našich stránok. Tieto subjekty sa vyberajú s osobitnou starostlivosťou, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú osobitné požiadavky na ochranu osobných údajov. Tieto subjekty majú obmedzenú schopnosť používať vaše informácie na iné účely ako na poskytovanie služieb;
 • Súdy, prokuratúry alebo iné verejné orgány, ktoré dodržiavajú zákon alebo reagujú na povinný právny postup (napríklad príkaz na vykonanie prehliadky alebo súdne rozhodnutie);
 • Ostatným stranám s jeho súhlasom podľa vašich pokynov. Okrem zverejnení opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme sprístupniť informácie aj tretím stranám, s ktorými súhlasíte alebo požiadate o ich zverejnenie.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby
Podľa GDPR máte prístup k viacerým právam súvisiacim s prenosom vašich osobných údajov, ako napríklad:

Právo vedieť, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje – ak máte akékoľvek otázky, ako spracúvame vaše údaje, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára uvedeného na tejto stránke alebo zaslaním informácií na adresu office@nordvestcamioane.eu.

Právo na prístup k údajom a ich aktualizáciu – vždy máte prístup k svojim osobným údajom z účtu v obchode. Poskytnuté údaje môžete upravovať a aktualizovať. Ak ste si v obchode nevytvorili účet, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na tejto stránke alebo napíšte na náš úrad pre ochranu údajov so žiadosťou o prístup k vašim údajom – poskytneme vám informácie o vašich údajoch a budeme ich aktualizovať na vašu žiadosť.

Za podmienok stanovených v GDPR máte tiež právo:

 • Právo na stiahnutie súhlasu
 • Právo byť informovaný o spracovaní vašich údajov
 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov
 • Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
 • Právo obmedziť spracovanie
 • Právo prenášať údaje, ktoré o vás máme, inému operátorovi
 • Právo namietať proti spracovaniu údajov
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatickom spracovaní vrátane profilovania
 • Právo obrátiť sa na súd
 • Právo podať sťažnosť Dozornému orgánu

Ak si chcete uplatniť tieto práva, pozývame vás, aby ste nám poslali písomnú žiadosť podpísanú a datovanú na e-mailovú adresu office@nordvestcamioane.eu

8. Vaše právo podať sťažnosť
Ak máte sťažnosť ohľadom použitia vašich informácií, v prvom rade kontaktujte nás, aby sme mohli žiadosť vyriešiť priateľsky. Môžete však tiež kontaktovať národný orgán pre dohľad nad spracovaním osobných údajov pre informácie prostredníctvom ich webovej stránky na adrese www.dataprotection.ro alebo im napísať na:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, PSČ 010336, Bukurešť, Rumunsko

9. Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov
Táto zásada sa pravidelne prehodnocuje a pravidelne ju aktualizujeme, keď sa objavia nové prvky. Ak chceme používať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý sme predtým neidentifikovali, budeme vás kontaktovať, aby sme vám o tom poskytli informácie av prípade potreby požiadali o súhlas.

Na stránke bude zvýraznená revízia pravidiel ochrany osobných údajov.

nord vest logo facturi-02

Romania (Bihor), Bors, 417075

Soseaua Borsului, Nr. 118

Telefón: +40 259 410 711/12

Fax: +40 259 410 710

Email: office@nordvestcamioane.eu

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 8:30-17:00

Sociálne médiá